Trivselregler

Nedanstående trivselregler är tänkta som riktlinjer för vår samvaro och trivsel men även för att säkerställa ett fortsatt högt värde av vår gemensamma egendom i bostadsrättsföreningen.

Informationen nedan kan ses som ett komplement till föreningens stadgar. Dokumentet gäller tills vidare och föreningens styrelse beslutar om uppdateringar i dokumentet.                                               

Har du synpunkter eller förslag på förbättringar får du gärna mejla dessa till styrelsen.

Medlemmars ansvar och skyldigheter enligt lag

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar och som medlem är du skyldig att bevara ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din egen lägenhet, gemensamma utrymmen inomhus samt utvändiga ytor som tillhör föreningen. 

Som medlem ansvarar du även för din familj, dina gäster eller hantverkare som utför arbeten åt dig i lägenheten. Ansvaret gäller även vid uthyrning i andra hand. Styrelsen verkar för att skapa en god boendemiljö med hög trivselfaktor. För att kunna lyckas med detta i vår förening måste vi alla visa respekt och ta hänsyn till varandra. 

Styrelsen har tagit fram nedanstående trivselregler, och det är angeläget för oss alla att dessa följs.

1. BULLER OCH LJUD

Buller och ljud kan lätt skapa irritation. Ha dina grannar i åtanke vid sociala tillställningar (inne samt ute på balkonger/uteplatser och gemensamma ytor). Även hushålls- och hantverksarbete kan skapa ljud som påverkar omgivningen. 

Ljud som kan störa dina grannar är till exempelvis byggarbete, musik, maskintvätt, dammsugning, etc. Tänk på att visa hänsyn. 

·       Mellan kl. 22:00 till kl. 07:00 bör ljudnivån inte störa de kringboende.

·       På helger mellan kl. 18:00 till kl. 07:00 är det önskvärt att undvika ljudnivåer som kan störa grannar.

·       Sätt gärna upp en lapp i entrén inför fester som en vänlig gest till dina grannar. 

2. GRILLNING

Elgrill är att föredra.

·       Kolgrillning är förbjudet. 

·       Gasolgrill får användas på terrasser, uteplatser och balkonger. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid användning och förvaring av gasol: https://www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/farliga-amnen-hemma/forvara-gasol-hemma/

·       Gasolgrillning är förbjudet på inglasad balkong. Inglasad balkong räknas som inomhus vilket innebär att ingen typ av grillning får förekomma om inte anläggningen är anpassad för inomhusbruk (vilket gasolgrillar inte är). 

Storstockholms Brandförsvar ansvarar för brandskyddet på Lidingö. De skriver på sin hemsida bland annat att ”…vi rekommenderar därför starkt att man inte grillar på balkongen. Om det är nödvändigt ska det vara en elektrisk grill.” Läs mera på www.storstockholm.brand.se

3. LUKT/RÖKNING

En trivsam boendemiljö förutsätter att vi även månar om varandras hälsa. Allergi och astma är vanliga åkommor och orsakar ofta kraftiga besvär för de drabbade. Visa hänsyn mot dina grannar när det gäller grillning, rökelser, rökning och dylikt då lukten lätt dras in via ventilation till kringliggande lägenheter.

4. LÄGENHETSFÖRÄNDRINGAR

·       Styrelsen måste godkänna förändringar i lägenhetens disposition.

·       Det är inte tillåtet att göra ingrepp i el-central, VVS eller vattenledningar. Sådana ingrepp måste godkännas av styrelsen och utföras av behöriga hantverkare. I vissa fall kan bygganmälan till Lidingö Stad vara nödvändig. 

·       Vid större bullerstörande arbeten bör du även informera de omkringboende som kan tänkas bli påverkade.

5. SOPHANTERING/OHYRA

Vi hjälps åt att hålla området snyggt genom att lämna grovsopor, hushållsavfall och dylikt på rätt platser och inte i anslutning till våra hem. Detta för vår trivsel och för att undvika ohyra. Tänk på att inte packa ditt avfall för tungt när du lägger det i sopsugsanläggningen. Var noga med att enbart kasta hushållssopor här.

·       Varje bostad är utrustad med kärl för källsortering av hushållsavfall under diskbänken. Hushållsavfall lämnas i sopnedkast som är placerade mellan Parkhuset och Fyrtornet.

·       Tänk på att enbart lämna avfall som de olika kärlen är till för i källsorteringsrummet i Fyrtornet. Hjälp oss också att hålla kostnaderna för sophämtningen nere genom att fylla kärlen så effektivt som möjligt. Efterföljs inte sopsorteringen blir det en högre kostnad för bostadsrättsföreningen vilket kan leda till att månadsavgiften höjs. 

·       Grovsopor som till exempel möbler samt miljöfarligt avfall såsom bilbatterier, bildäck, elavfall, färgrester med mera skall lämnas till kommunens miljöstation. Närmaste återvinningscentral är Stockby Returpark, Stockbyvägen 3. 

·       Medlemmar ansvarar för anlitade hantverkare. Om byggsäckar behövs vid eventuell renovering eller liknande: Mejla styrelsen och informera om när det är tänkt att ske. Byggsäckar får vara placerade i max 48 timmar på bostadsrättsföreningens mark. 

·       Miljöfarligt avfall kan även lämnas till den mobila uppsamlingsenheten ”Miljöbilen” som hanteras av Lidingö Stad. Stannar 4 ggr/år på Radiovägen 7. 
Se turlista på https://www.lidingo.se/toppmeny/byggabo/avfallochatervinning/lamnaochatervinnavfall.4.4a196df314721b2ca6c25a2.html

·       Vintertid ställer föreningen ut snöskyffel/borste så att vi kan hjälpas åt att hålla rent.

·       Vi bör undvika att mata fåglar inom bostadsområdet då det finns risk att fåglarna smutsar ner. Överbliven mat kan också locka till sig skadedjur såsom råttor och möss.
Observera att du är också skyldig att säkerställa att det inte byggs fågelbon på din balkong/terrass eller uteplats.

·       Vid frågor gällande skadedjur/ohyra, kontakta i första hand ditt försäkringsbolag.

6. BALKONGER, TERRASSER OCH UTEPLATSER

Oavsett om du har en lägenhet med balkong, terrass eller uteplats har du en skyldighet att hålla denna i gott skick. Det är inte tillåtet att använda dessa som förråd.

·       För inglasning krävs styrelsens godkännande. Endast den design och standard som styrelsen beslutat om gäller. Policy med godkännande från styrelse omfattar även uppsättning av markis (tänk på att markiserna endast kan fästas där det är byggnadstekniskt förberett för detta, kontakta styrelsen för mer information).

·       Blomlådor och blomkrukor ska sitta på insidan av balkongräcket av säkerhetsskäl. Tänk på att det inte ska rinna ner vatten till grannens balkong när du vattnar blommorna. 

·       Tänk på dina grannar och skaka inte kläder, mattor eller dylikt genom fönster och balkong. 

·       Ingenting får hängas på, utanför eller ovanför balkongräcket.

·       Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd, borra i fasaden eller balkongtaket för uppsättning av exempelvis belysning, vädringsanordning eller vägghängda blomkrukor.

·       Parabol- eller annan utomhusantenn får inte sättas upp på fasad eller balkongräcke.

7. GEMENSAMMA UTRYMMEN

Med tanke på brandsäkerheten och allas trivsel är det inte tillåtet att ställa eller förvara saker i de gemensamma utrymmena så som entré, trappuppgång, våningsplan, källarutrymmen, förrådsgångar och soprum. Exempel på föremål som inte får placeras, inte ens tillfälligt, i trapphusen eller i något annat gemensamt utrymme: barnvagnar, dörrmattor, rullatorer, cyklar, skidor, kälkar, väskor, kassar, soppåsar med mera.

8. HUSDJUR

·       Låt ej hundar uträtta sina behov på fasaden eller på blomkrukorna utanför entréerna.

9. BOSTADSINFORMATION OCH STADGAR

Till varje lägenhet finns bruksanvisningar till vitvaror, dessa följde med vid inflyttning. Mer information om bostaden och vad som gäller i en bostadsrättsförening finns att ta del av på föreningens hemsida. 

Alla medlemmar har ansvar för vår bostadsrättsförening och vår gemensamma miljö. Som medlem ansvarar du för att felanmäla eventuella fel i bostadsrätten och i fastigheten. Information om hur medlemmar gör en felanmälan finns på hemsidan: https://fyrtornet.smartbrf.se/felanmalan/felanmalan-bostad

Stadgarna reglerar ansvarsfördelningen mellan föreningen och den enskilde medlemmen. Dessa finns digitalt på föreningens hemsida.

10. KOMMUNIKATIONSKANALER

Föreningens hemsida hittar du på https://fyrtornet.smartbrf.se/

Registrerade medlemmar på hemsidan får utskick via mejl.

Information ges på de digitala skärmarna i entréerna.

Styrelsens gemensamma e-postadress: styrelsen@brffyrtornet-dalenum.se

11. VAD HÄNDER OM TRIVSELREGLERNA INTE FÖLJS?

Styrelsen rekommenderar medlemmar att i första hand prata direkt med sin granne, eventuellt kanske personen inte är medveten om att den inte har följt en trivselregel. Om olägenheten fortsätter måste styrelsen skriftligen upplysa den som bryter mot reglerna, att följa dessa. Därefter, om medlemmen eller hyresgästen trots tillrättavisningar inte följer reglerna, kan det ytterst bli fråga om uppsägning.

 

Dessa trivsel- och ordningsregler har beslutats av styrelsen 2022-08-25 att gälla omgående och tills vidare.

Trivselregler